Arbetslivsinriktad rehabilitering

Det är alltid dina behov som styr våra insatser och de görs i samarbete med dig, ditt företag eller organisation.

Du är specialist på företaget och era behov – vi är specialister på insatserna!

Vid risk för ohälsa

Tidiga insatser är viktiga. Symptom och tecken man bör vara aktsam på är exempelvis hög korttidsfrånvaro, låga prestationer hos individer eller grupper, negativ stämning i gruppen, personer som drar sig undan, allmänt hög sjukfrånvaro, utanförskap, hög personalomsättning, lågt engagemang och upplevd hög stressnivå.

Exempel på tjänster

·         Stödsamtal

·         Arbetsmiljökartläggning

·         Möjlighetsanalys

·         Möjlighetssamtal

·         Vägvalssamtal

·         Det viktiga samtalet

·         Förändringskompetens

·         Konfliktkartläggning

·         Chefshandledning

Vid ohälsa hos individ eller grupp

När ohälsa inträffar är det viktigt att agera strukturerat. Vi hjälper er att snabbt komma igång med de rätta insatserna för att säkerställa en effektiv rehabiliteringsprocess. Vi finns med i hela processen alternativt vid specifika insatser.

Exempel på tjänster

·         Kartläggning av rehabiliteringspotential

·         Arbetsförmågebedömning

·         Arbetskravsanalys

·         Stresshantering individuellt eller grupp

·         Arbetspsykologisk helhetsbedömning

·         Anpassningar i arbetet

·         Arbetsträning internt eller externt

·         Rehabledare

·         Konflikthantering

·         Teamutveckling

·         Krishantering

·         Chefsstöd

När alla möjligheter att gå tillbaka till ordinarie arbete är uttömda

När det konstaterats att den anställde inte ska tillbaka till ordinarie arbetsgivare hjälper vi till att ta till vara på dennes arbetsförmåga och komma vidare i arbetslivet.

·         Rehabomställning

·         Outplacement

·         Karriärväxling

Kompetenser och erfarenheter

Vi är specialister på och har lång erfarenhet och bredd på vår kompentens inom arbetslivsinriktad rehabilitering och organisationsutveckling. Hos oss jobbar leg. Arbetsterapeut, leg. Psykolog, Studie och yrkesvägledare och Karriärvägledare.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan bidra till lösningar för just er.

Vi brinner för att bidra till nytta och lönsamhet!