Vårt kvalitetsarbete

Kvalitets och miljöpolicy

Vi vet att kvalitet gör skillnad och genom att arbeta med kvalitet i alla led kan vi hjälpa våra kunder. Genom att värna om miljön så bidrar vi till en hållbar utveckling och en trivsammare miljö.

Vår vision är att visa dig vägen till din plats på arbetsmarknaden, ett nytt arbete. För att vi ska kunna nå vår vision är det viktigt för oss att veta vad våra kunder och medarbetare tycker om oss, vilket vi årligen mäter i oberoende undersökningar. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare, varför deras kompetens och kompetensutveckling prioriteras.

För att nå vår vision ska vårt kvalitets- och miljöarbete kännetecknas av ständiga förbättringar av vår verksamhet, förebyggande åtgärder samt att vi följer gällande lagar och förordningar. Vår mest betydande miljöpåverknan är vår energiförbrukning samt våra transporter, vilka vi kontinuerligt ser över och förbättrar.

ABILITY levererar kundnytta genom att erbjuda coachning, arbetsförmedling och utbildning som tillgodoser våra kunders förväntningar och krav. Utifrån vår årliga kundundersökning arbetar vi kontinuerligt för att förbättra vår tjänsteleverans.

Ytterst ansvarig för denna policy är ABILITYs företagsledning.

Johan Wikström, VD

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Utgångspunkten för vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete är att främja alla män och kvinnors lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och övriga arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Företagets kultur ska gynna män och kvinnors lika möjligheter att verka, påverka och avancera. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ska ges hög prioritet.

Ingen medarbetare ska diskrimineras på grund av kön, hudfärg, religion, sexuell läggning, kulturell bakgrund vid anställning, anställningsvillkor och arbetsledning. Arbetsgivaren ska i samverkan med medarbetarna driva ett aktivt arbete för jämställdheten och mångfalden inom organisationen.

Lönesättning och kompetensutveckling

I samband med nyrekrytering, befordran och lönerevision ska jämställdhetsaspekter beaktas, där företaget ska verka för en jämn könsfördelning. Män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter där lönesättning inte får påverkas av kön. Lika lön ska betalas till anställda som utför lika eller likvärdigt arbete. (JämL 17 §).

Män och kvinnor ska ha samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv. Företaget ska skapa likvärdiga förutsättningar för män och kvinnors kompetensutveckling genom individuella kompetensutvecklingsplaner där medel avsatts för utvecklingen.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är beteenden som är kränkande, ovälkomna samt grundade på kön eller sexuell natur som förolämpar medarbetare eller kunds integritet, vilket ej är tillåtet på eller vid sidan av arbetsplatsen. Alla anställda ska vara medvetna om vad sexuella trakasserier är och om egna rättigheter samt skyldigheterna att rapportera om sådant skulle inträffa.

Handlingsplan vid trakasserier

  • Säg i från till den som trakasserar och anmäl det till företagsledningen muntligt eller skriftligt
  • Notera händelserna, samt tid och datum, plats, eventuellt vittne
  • Prata med någon medarbetare eller chef som du känner förtroende för
  • Om inget av ovanstående förbättrar situationen, kontakta företagsledningen igen. Företagsledningen ska omedelbart vidta åtgärder

Inledningsvis genomförs ett enskilt samtal med den anklagade trakasseraren. Medling med tredje part är ett alternativ till enskilt samtal.
Åtgärder vid sexuella trakasserier kan vara: muntlig samt skriftlig varning, omplacering eller uppsägning, samt åtalsanmälan.

Ytterst ansvarig för denna policy är ABILITYs företagsledning.

Johan Wikström, VD

Etisk policy

Det är vår policy att visa hur vi står i etiska verksamhetsfrågor internt såväl som externt och fungerar som stöd i vårt dagliga arbete.

Etik i vardagen

Vi följer i alla tillfällen de lagar och regler som avtalats i branschen. Det är företagsledningens ansvar att se till att ABILITYs medarbetare känner till de lagar och regler som ska beaktas, varefter det sedan är medarbetarnas skyldighet att följa dessa riktlinjer.

ABILITY konkurrerar på sunda villkor och vi behandlar våra affärskontakter regelmässigt och på ett juste sätt, där företagsledningen verkar som goda förebilder. Vi är ärliga och rättvisa mellan medarbetare, mot kunder och leverantörer samt konkurrenter. Vi ska tillhandahålla kvalitet, kompetens och prestation samt bra priser.

Rekrytering

Vi rekryterar medarbetare professionellt och objektivt utan diskriminering. Urval sker utifrån kompetens, kunskap och färdigheter med kundernas krav som utgångspunkt. Kandidaterna informeras om rekryteringsprocessen och dess tidsåtgång. När tjänsten är tillsatt informeras sökande om detta utan dröjsmål.

Vi ger fullständig information om den aktuella tjänsten till kandidaten och förtiger inte om förhållanden som kandidaten frågar om. Vid användning av tester och analyser informeras kandidaten om resultatet.

Vi tar inte emot ersättning från potentiella kandidater.

Informationsplikt

Företagsledningen är ansvarig att se till att korruption förhindras. Medarbetare ska i sin tur meddela om denne har kännedom om korrupta förhållanden, annars blir han/hon medskyldig.

Samhällsansvar

Vi ska säkerställa våra underleverantörer och samarbetspartners seriositet och att de är auktoriserade eller uppfyller auktorisationens krav där så är möjligt.

Vi har ordnad ekonomi, betalar skatter och avgifter och ser till att bokföring och redovisning fungerar enligt god redovisningssed.

Ytterst ansvarig för denna policy är ABILITYs företagsledning.

Johan Wikström, VD

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska erbjuda vår personal en så god och säker arbetsmiljö som möjligt.

För att kunna nå vår vision att visa dig vägen till din plats på arbetsmarknaden ska ABILITY bedriva ett arbetsmiljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar. Vi ska arbeta för att förebygga skada och ohälsa utifrån fysiska, psykiska samt sociala arbetsmiljörisker som finns inom ramen för vår verksamhet. Detta görs med god insikt i medarbetarnas arbetsmiljö och kontinuerlig uppföljning. Arbetsmiljöfrågor ska behandlas med öppenhet och med god information.

Genom att främja aktiviteter och motion strävar vi att minimera riskerna för arbetsskador. Vi strävar efter en god psykosocial arbetsmiljö för våra medarbetare, detta genom ett aktivt samarbete mellan företagsledningen och medarbetarna. Det är medarbetarens personliga ansvar att aktivt medverka till att eliminera risker och ta ett eget personligt ansvar för att förbättra arbetsmiljön. Det yttersta ansvaret vilar på arbetsgivaren, som ansvarar för att utforma en tillfredställande arbetsmiljö och vidta åtgärder vid eventuell ohälsa.

Ytterst ansvarig för denna policy är företagsledningen

Johan Wikström VD ABILITY

Alkohol och drogpolicy

Vår grundsyn

ABILITY ska ge goda förutsättningar för medarbetarnas hälsa och välbefinnande, där varje individ ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och droger. Samtliga medarbetare bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö, där engagemang från medarbetare och företagsledningen ska förhindra utveckling av ohälsa hos företagets anställda.

Våra arbetsuppgifter är helt oförenliga med alkohol och droger. Alkohol i brutna förpackningar tillåts inte på arbetsplatsen. ABILITY ska vara en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Alkohol- eller drogpåverkad personal accepteras inte under arbetstid eller på arbetsplatsen. Ifall detta skulle uppstå, ska den anställde erbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla anställningen.

Ansvar och förebyggande

Ansvariga chefer ska försäkra sig om att policyn förstås och följs av medarbetarna. Regionchef ansvarar för att arbetsplatsen är fri från alkohol och andra droger. Alla medarbetare ansvarar att underrätta närmaste chef vid misstanke om eller konstaterad onykterhet eller annan droganvändning.

För att kunna agera professionellt erhåller chefer samt andra nyckelpersoner kontinuerlig utbildning i alkohol- och drogfrågor.

Ytterst ansvarig för denna policy är ABILITY ́s företagsledning.

Johan Wikström, VD